Umwelt-Plakette.de › Privacyverklaring

Verklaring gegevensbescherming

1. Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze diensten. Hieronder willen wij u informeren over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld en gebruikt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. U kunt de gegevensbeschermingsverklaring ten alle tijde oproepen en afdrukken door op "Gegevensbescherming" onderaan elke pagina van onze website te klikken.

Deze verklaring over gegevensbescherming strekt zich uit tot het gebruik van het digitale aanbod van EES European Eco Service GmbH via de computer, smartphones, tablets en alle andere mobiele apparaten met internetfunctionaliteit.

De digitale aanbiedingen kunnen links bevatten naar andere websites van derde dienstverleners waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is.

2. Verantwoordelijke organisatie

De instantie die overeenkomstig artikel 4, lid 7, van het DSGVO verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is

Onderneming: EES European Eco Service GmbH

Adres: Helmholzstr.2-9, 10587 Berlijn, Duitsland

Telefoon: +49 (0)30 - 233 267 180

Fax: +49 (0)30 - 233 267 189

E-mail: privacy (at) green-zones.eu

U kunt onze contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming bereiken op het hierboven vermelde postadres of per fax, met de toevoeging "Aan de contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming", of via het opgegeven e-mailadres.

3. Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens op rechtmatige wijze, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt ("rechtmatigheid, te goeder trouw uitgevoerde verwerking, transparantie"). Om dit te garanderen, informeren wij u over de individuele wettelijke definities die ook in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt:

1. Persoonsgegevens

"Onder "persoonsgegevens" wordt iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd) verstaan; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt een persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door hem een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, toe te kennen.

2. verwerking

"Verwerking": elke bewerking, met of zonder hulp van geautomatiseerde procedures, of een reeks van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, ordenen, rangschikken, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen.

3. Beperking van de verwerking

"Beperking van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4. Profilering

Onder "profilering" wordt elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van dergelijke gegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon verstaan, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

5. Pseudonimisering

Onder "pseudonimisering" wordt de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend verstaan, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegeschreven.

6. Bestandssysteem

"Bestandssysteem": elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens specifieke criteria toegankelijk is, ongeacht of deze gecentraliseerd, gedecentraliseerd, functioneel of geografisch is.

7. Verantwoordelijke persoon

De natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, het orgaan, de instantie of enig ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de unie of in het recht van de lidstaten zijn vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of bepaalde criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de unie of het recht van de lidstaten.

8. Verwerker

"Verwerker": de natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, de instelling of het lichaam die persoonsgegevens verwerkt.

9. Ontvanger

Onder "ontvanger" wordt een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam verstaan aan wie, al dan niet een derde partij persoonsgegevens worden verstrekt. Autoriteiten die op grond van het recht van de unie of het recht van de lidstaten op grond van een bijzonder onderzoeksmandaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door de genoemde autoriteiten geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

10. Derden

"Derde": een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker of de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker.

11. Toestemming

Onder "toestemming" van de betrokkene wordt verstaan elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring in het specifieke geval in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke positieve handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

4. Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire taak om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Wij passen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid en de modernste beveiligingsstandaarden toe om een maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Uw persoonlijke gegevens worden veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw informatief bezoek aan de website als voor een bestelling in de webshop. We gebruiken het TLS coderingssysteem (Transport Layer Security, het opvolgingsprotocol van SSL).

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de bepalingen van de federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

5. Wettigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen legaal als er een rechtsgrondslag is voor de verwerking. Volgens artikel 6, lid 1, onder a) tot en met f), van het DSGVO kan de rechtsgrondslag voor de verwerking met name de volgende zijn:

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene getroffen precontractuele maatregelen;

c. de verwerking noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

d. de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;

e. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

f. de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

6. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en gebruikersgedrag.

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de gegevens die u ons verstrekt (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat opslag niet langer nodig is, of verwerking wordt beperkt indien er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan.

7. Het verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens wanneer u de website gewoon gebruikt voor informatieve doeleinden, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of iets koopt of ons op andere wijze van informatie voorziet. Toch kan uw browser nog meer gegevens (lettertypen, resolutie, browserversie) naar onze server sturen. Zie "Server-Log-bestanden" voor meer informatie.

8. Server log bestanden

De aanbieder van de websites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server logs. Deze bestanden bevatten anonieme informatie en worden automatisch door uw browser naar ons doorgestuurd. Dat wil zeggen:

a. Gebruikt besturingssysteem

b. Browsertype en browserversie

c. Hostnaam van de toegangscomputer

d. Verwijzer URL

e. Datum en tijdstip van het serververzoek

In de regel kunnen deze gegevens niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De aanbieder heeft deze gegevens nodig om fouten die zich voordoen bij het verlenen van zijn diensten te kunnen analyseren en corrigeren. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, indien wij concrete aanwijzingen van een onrechtmatig gebruik vernemen.

Bovendien worden de logbestanden aan de serverzijde alleen anoniem opgeslagen.

9. Gebruik van cookies

Bezoekers van onze website maken geen gebruik van cookies.

Voor klanten van onze webshop is het gebruik van cookies niet toegestaan.

10. Overige functies en aanbiedingen op onze website

Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij diverse diensten die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. In de regel moet u nog meer persoonlijke gegevens verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende service te verlenen en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en in opdracht van ons gemaakt, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als wij samen met partners speciale aanbiedingen, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Bekijk voor meer informatie de beschrijving van het aanbod hieronder.

Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u bij de omschrijving van de aanbieding informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

11. Gebruik van onze webshop

Wilt u bestellen in onze webshop, dan is het voor het tot stand komen van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens invult, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van uw bestelling. Vereiste informatie voor de uitvoering van de contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van het DSGVO.

Op grond van het handels- en belastingrecht zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan.

Om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

12. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik van externe betalingsdienstaanbieders

Wij bieden verschillende betaalmogelijkheden voor het gebruik van de webshop en maken gebruik van een betaaldienstverlener. Hier worden de persoonsgegevens aan deze laatste doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de toezending is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a) en b), van het DSGVO.

13. Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de toestemmingsverklaring.

U kunt zich alleen abonneren op onze nieuwsbrief in verband met een bestelling.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief, of door een e-mail te sturen naar service@green-zones.eu of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum staan.

14. Contactformulier

Als u ons contactformulier gebruikt, worden uw gegevens opgeslagen voor verwerking. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

15. Kinderen

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

16. Green-Zones App

Wij exploiteren verschillende websites met betrekking tot het onderwerp milieustickers voor voertuigen (hierna de "website" genoemd), die samen met de Green Zones app worden gebruikt. Om de app te installeren, moet u mogelijk een gebruiksovereenkomst tekenen met een derde partij (bijvoorbeeld iOS App Store, Google Play Store) om toegang te krijgen tot een portal of online winkel van die derde partij.

EES European Eco Service GmbH is geen partij bij een dergelijke overeenkomst en heeft geen invloed op de gegevensverwerking door de derde partij. In de gegevensbeschermingsverklaring van de derde partij kunt u lezen welke gegevens en hoe deze tijdens de registratie bij de onlineshop worden verwerkt. Het downloaden uit de online shop is geheel vrijwillig. De app zelf is vrij in zijn basisfunctie, maar we willen er wel op wijzen dat er aansluitkosten van toepassing kunnen zijn. Sommige functies zijn uitsluitend voorbehouden aan klanten of zakenpartners van EES European Eco Service GmbH. Om deze functies te kunnen gebruiken, is identificatie noodzakelijk.

Voor sommige diensten van de app is een netwerkverbinding vereist. De app haalt een status op. Deze wordt niet opgeslagen.

De app maakt gebruik van pushdiensten van de fabrikanten van besturingssystemen. Dit zijn korte berichten die met uw toestemming op het display worden weergegeven en waarmee u actief op de hoogte wordt gehouden van nieuwsberichten van EES European Eco Service GmbH. Bij gebruik van de push-diensten wordt een apparaatfiche van Apple of een registratie-ID van Google toegewezen. Het enige doel van het gebruik ervan door ons is het leveren van push diensten. Dit zijn alleen versleutelde, geanonimiseerde apparaat-ID's. Een conclusie over uw gegevens is onmogelijk. Als u deze functionaliteit van de app niet wilt, kunt u deze aanpassen via de instellingen van uw apparaat. Om u af te melden van pushberichten kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid in de app onder instellingen/notificaties. Daar kan de gebruiker push berichten in- en uitschakelen. Bovendien kan de ontvangst van pushmeldingen via het besturingssysteem worden uitgeschakeld.

Als u een formulier invult in de app, kunnen de formuliergegevens worden opgeslagen in de app en worden doorgestuurd naar ons.

Anonieme cookies worden gebruikt voor sessie persistentie. Deze verlopen na gebruik van de app en laten niet toe dat er conclusies worden getrokken over uw identiteit.

Bij het gebruik van de app wordt de locatie van de gebruiker met behulp van de sensoren van het eindapparaat bepaald (bijv. via GPS, telefoonmasten of WLAN).

Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in het kader van het gebruik van de app om u het gebruik van de app en haar diensten te kunnen aanbieden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

17. Rechten van betrokkene

1. Intrekking van toestemming

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. 4. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om van uw herroepingsrecht gebruik te maken.

2. Recht op bevestiging

U hebt het recht om van de verantwoordelijke te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt te allen tijde een bevestiging aanvragen via bovenstaande contactgegevens.

3. Recht op informatie

Als er persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonlijke gegevens en over de volgende informatie opvragen:

a. verwerkingsdoeleinden;

b. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;

d. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen;

e. het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die op u betrekking hebben, of op beperking van of bezwaar tegen een dergelijke verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke;

f. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DSGVO en, in ieder geval in deze gevallen, van zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte overeenkomstig artikel 46 DSGVO. Wij verstrekken een kopie van de persoonlijke gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor extra kopieën die u bij een persoon aanvraagt, kunnen wij een passende vergoeding in rekening brengen, gebaseerd op administratiekosten. Indien u de aanvraag elektronisch indient, wordt de informatie in een gemeenschappelijk elektronisch formaat verstrekt, tenzij anders aangegeven. 4. Het recht op het verkrijgen van een kopie overeenkomstig lid 3 doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

4. Recht op correctie

U hebt het recht om ons te verzoeken uw onjuiste persoonlijke gegevens onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om de invulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende aangifte.

5. Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen en wij zijn verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

a. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

b. De betrokkene trekt zijn toestemming voor de verwerking in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de DSBER en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

c. De betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van het DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van het DSGVO.

d. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. Het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verwijderen om aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt te voldoen.

f. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die overeenkomstig artikel 8, lid 1, van het DSGVO worden verleend.

Wanneer de voor de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig lid 1 te wissen, neemt hij passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene hen heeft verzocht alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of reproducties van dergelijke persoonsgegevens te wissen.

Het recht op annulering ("recht om te worden vergeten") bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is:

a. de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en van informatie;

b. voor het nakomen van een wettelijke verplichting die vereist is voor verwerking krachtens het recht van de unie of de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke opgedragen openbaar gezag;

c. om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het DSGVO;

d. voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, van het DSGVO, indien het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig nadelig zou kunnen maken, of

e. rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.

6. Recht op verjaring van de verwerking

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,

b. de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

c. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar dat de betrokkene deze nodig heeft voor het doen gelden, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, of

d. de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking als bedoeld in artikel 21, lid 1, van de DSBER totdat is vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de betrokkene zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig bovengenoemde voorwaarden is beperkt, mogen deze persoonsgegevens, afgezien van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de unie of een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene ten alle tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op ontvangst van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven zonder tussenkomst van de verantwoordelijke persoon aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits:

a. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, en

b. de verwerking volgens geautomatiseerde methoden geschiedt.

Bij de uitoefening van het recht op doorgifte van gegevens op grond van lid 1 hebt u recht op rechtstreekse doorgifte van de persoonsgegevens van de ene voor de ene persoon naar de andere die voor de verwerking verantwoordelijk is, wanneer dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op doorgifte van gegevens laat het recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten") onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

8. Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van het DSGVO op grond van uw specifieke situatie, waaronder het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij kunt u, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt uw recht van bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke.

9. Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van het opstellen van profielen

U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk beperkt. Dit geldt niet indien de beslissing:

a. noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,

b. toelaatbaar is volgens het recht van de unie of van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of

c. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt passende maatregelen om de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door zich tot de verantwoordelijke te wenden.

10. Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen hebben zij ook het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij wonen, werken of een vermoedelijke overtreding begaan, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is:

Commissaris van Berlijn voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Friedrichstrasse 219

10969 Berlijn, Duitsland

Telefoon: 030 13889-0

Fax: 030 2155050.

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

11. Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Onverminderd de beschikbare administratieve en buitengerechtelijke beroepsmogelijkheden, waaronder het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 DSGVO, hebt u recht op een effectief beroep in rechte als u van mening bent dat uw rechten op grond van deze verordening zijn geschonden als gevolg van een verwerking van uw persoonsgegevens die in strijd is met deze verordening.

18. Gebruik van Matomo (vroeger Piwik)

(1) Deze website maakt gebruik van Matomo, een open source webanalysedienst, om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Matomo is artikel 6, lid 1, onder S. 1 lit. f DSGVO.

(2) Deze webanalysedienst maakt geen gebruik van cookies. Er wordt rekening gehouden met de Do-Not-Track-instellingen van uw browser. De gegenereerde informatie over het gebruik van deze website zal niet aan derden worden doorgegeven.

(3) Deze website gebruikt Matomo met de extensie "AnonymizeIP". IP-adressen worden hierdoor direct geanonimiseerd en verder afgekort verwerkt, zodat direct persoonlijk contact kan worden uitgesloten. Het IP-adres dat door uw browser via Matomo wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door ons worden verzameld.

(4) Mogelijk doorgegeven persoonlijke gegevens zullen niet worden opgeslagen door Matomo. Matomo slaat de ingevoerde gegevens ook niet op in een bestelling; het is niet mogelijk om een specifieke bestelling toe te wijzen aan gegevens in Matomo.

(5) Het Matomo-programma is een open-sourceproject. Informatie over de gegevensbescherming kunt u opvragen bij de externe aanbieder op matomo.org/privacy-policy/.

19. Integratie OpenStreetMap (OSM)

(1) Op deze website gebruiken we de OpenStreetMap. Dit is een gratis project van de OpenStreetMap Foundation. Zo kunnen wij kaarten direct op de website weergeven en zo de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

(2) Wanneer u de website bezoekt, worden gegevens overgedragen aan de Stichting OpenStreetMap in overeenstemming met het punt "Verzameling van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt".

(3) Nadere informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de verstrekker is te vinden in de desbetreffende gegevensbeschermingsverklaring op https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

20. Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt vooral gebruikt om te onderscheiden of een boeking door een natuurlijk persoon wordt gedaan of abusief door machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat de door de gebruiker gemaakte muisbeweging, de verzending van het IP-adres, de taal die in de browser is ingesteld, de scherm- en vensterresolutie, de tijdzone en de installatie van de browserplug-ins en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid op het internet en het vermijden van misbruik en spam.

In het geval van de overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

21. De verwerker van het contract

Wij maken gebruik van externe dienstverleners (contractverwerkers), bijvoorbeeld voor de verzending van goederen, nieuwsbrieven of betalingsverwerking. Met de serviceprovider is een aparte orderverwerking afgesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

22. Bijwerking en wijziging

De gegevensbeschermingsverklaring moet van tijd tot tijd worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden en aan de verder ontwikkelde juridische situatie. Controleer het privacybeleid voordat u onze website gebruikt om op de hoogte te blijven van wijzigingen of updates.

Datum: 10.06.2020