Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Niemiecka pomoc na ochronę środowiska i doposażenie

Stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska badało skuteczność modernizacji i aktualizacji oprogramowania w zakresie redukcji emisji tlenków azotu. Pomimo średniej obniżki o 30%, dopuszczalne limity pozostają przekroczone. Preferowane są zatem technologie doposażeniowe: na przykład selektywne systemy redukcji katalitycznej (SCR) zmniejszają emisję NOx nawet o 80 %.