Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Statki żeglugi śródlądowej podlegające inspekcji

Dotychczas nie istniała żadna podstawa prawna dla włączenia statków żeglugi śródlądowej do istniejących stref ochrony środowiska. Celem jest zmiana tej sytuacji w Berlinie tak, aby statki, z których niektóre są bardzo zanieczyszczające, również przyczyniały się do czystych centrów miast.