Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Kary pieniężne za brak plakietki ekologicznej

Po zmianie niemieckiego taryfikatora mandatów od 08.01.2009 r. za przejechanie strefy ekologicznej bez ważnej plakietki ekologicznej lub za zatrzymanie się lub parkowanie w strefie ekologicznej bez ważnej plakietki ekologicznej nakładana jest kara 80 euro.

Wykroczenie numer 141621 stanowi, iż pomimo zakazu uczestniczenia w ruchu drogowym w celu zmniejszenia poziomu szkodliwych zanieczyszczeń powietrza pojazd uczestniczył w ruchu drogowym. Oprócz mandatu w wysokości 80 euro należy zapłacić opłatę administracyjną w wysokości co najmniej 25 euro.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.

Ważne informacje dla obcokrajowców:
W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.