Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Informacje ogólne Regulacje ustawowe

Regulacje ustawowe

Podstawę wprowadzenia plakietki ekologicznej stanowi opublikowane 16.10.2006 r. w Monitorze Federalnym rozporządzenie w sprawie znakowania pojazdów niskoemisyjnych z 10.10.2006, które weszło w życie 01.03.2007 r. i znane jest również jako 35. BImSchV (35 rozporządzenie w sprawie ochrony przed immisjami).

Zgodnie z powyższym aktem prawnym od 01.03.2007 r. miasta i gminy mogą w swoich granicach wyznaczać tak zwane strefy ekologiczne, do których wjazd będzie ograniczony. Pojazdy bez odpowiednich plakietek nie będą mogły do nich wjeżdżać.
W 1 rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania pojazdów o niskim poziomie emisji substancji szkodliwych Bundesrat zatwierdził 14.11.2007 r. dalsze zmiany Rządu Federalnego, które odnosiły się do regulacji dotyczących katalizatorów regulowanych i systemów zmniejszania emisji cząstek stałych.

Tworzenie stref ekologicznych w Niemczech opiera się na dwóch dyrektywach Komisji Europejskiej:

Dyrektywa Rady 1996/62/WE z 27.09.1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza, która w artykule 8 ustęp 3 dopuszcza tworzenie stref ochronnych oraz Dyrektywa Rady 1999/30/WE z 22.04.1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu ze wskazaniem w artykule 5 ustęp 5.

W 39 rozporządzeniu w sprawie ochrony przed immisjami dotyczącym standardów jakości powietrza i poziomów emisji do prawodawstwa niemieckiego transportowano także 02.08.2010 r. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.