Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Ogólne warunki handlowe OWH

§ 1 Ogólne

1. Green-Zones GmbH (zwane dalej Green-Zones) prowadzi w celach komercyjnych pod nazwą Green-Zones różne portale internetowe i oferuje klientom w swoim sklepie plakietki ekologiczne z różnych krajów. Plakietki ekologiczne są wystawiane w kooperacji z dopuszczonymi w każdym z krajów przedsiębiorstwami lub urzędami i dostarczane są klientom Green-Zones jako usługa na drodze "komercyjnego zlecenia".

2. Dla współpracy gospodarczej wszelkiego rodzaju między Green-Zones GmbH, Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlin a klientem obowiązują następujące ogólne warunki umowy w ich każdorazowo obowiązującym brzmieniu. Klientami mogą być zarówno przedsiębiorcy jak również konsumenci. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które przeważająco nie mogą być przyporządkowane ani jej komercyjnej ani samodzielnie prowadzonej działalności zawodowej (§ 13 BGB / niem. KPC). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy zawarciu czynności prawnej działa w celu wykonania swoich komercyjnych albo samodzielnie prowadzonych działalności zawodowych (§ 14 BGB / niem. KPC).

3. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Poprzez kliknięcie przycisku "płatne zamawianie" klient potwierdza wiążące zamówienie. Potwierdzenie złożenia zamówienia nastąpi niezwłocznie po wysłaniu zamówienia. W ten sposób zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży. Treść umowy będzie zapisana, dane dotyczące zamówienia i ogólne warunki umowy zostaną przesłane klientowi e-mailem.

4. Językiem umowy jest niemiecki.

§ 2 Dostawa

1. Jeśli klientem jest przedsiębiorca (§ 14 BGB), to dostawa generalnie następuje na ryzyko klienta. To dotyczy także częściowych dostaw. Dostawa następuje na podany przez klienta adres dostawy.

2. Standardowa dostawa, jeśli nie podano inaczej, jest darmowa. Wszystkie inne rodzaje dostaw (np. ekspres) są naliczane osobno i muszą być jednoznacznie wybrane przez klienta.

§ 3 Prawne odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy
O ile klient jest konsumentem (§ 13 BGB), to ma prawo w ciągu 14 dni do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym klient lub przez niego określona strona trzecia, która nie jest przewoźnikiem, stał się właścicielem ostatniego towaru.
Aby dokonać odstąpienia od umowy to klient musi poinformować nas za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanym pocztą, faxem lub mailem listem) o swojej decyzji odstąpienia od umowy. Dla zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy aby klient wysłał przed upływem okresu odstąpienia od umowy informację o odstąpieniu od umowy.

Green-Zones, Helmholtzstr. 2-9, 10587, Tel: +49 (0)30-398872140, Fax: +49 (0)30-398872149, E-Mail: info@green-zones.eu


2. Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli klient odstąpi od umowy, to wszystkie płatności jakie od niego otrzymaliśmy, wraz z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, jakie wynikły z tego, że klient wybrał inny sposób dostawy, niż oferowaną przez nas korzystną cenowo dostawę standardową) mamy zwrócić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, kiedy dotarła do nas informacja o odstąpieniu od umowy. Dla zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatności, których klient użył przy pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie ustalono coś innego; w żadnym przypadku z powodu zwrotu płatności nie będą naliczane klientowi dodatkowe opłaty. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru albo do momentu, gdy klient przedstawi dowód wysłania towaru do zwrotu, w zależności od tego jaki moment jest wcześniejszy.
Klient ma zwrócić lub przesłać towar niezwłocznie i w każdym przypadku najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest dochowany, jeśli klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Klient musi pokryć koszty ewentualnej straty wartości towaru tylko wtedy, jeśli ta strata wartości wynika z niekoniecznego obchodzenia się z towarem dla sprawdzenia jego właściwości, charakteru i sposobu funkcjonowania.
Jeśli Państwo zażądali aby usługa rozpoczęła się podczas okresu odstąpienia od umowy, to należy nam zapłacić odpowiednio stosowną kwotę, która odpowiada udziałowi do tego momentu, w którym poinformowali Państwo nas o odstąpieniu od umowy odnośnie tej umowy, odpowiadającej już wykonanym usługom w porównaniu z całkowitym zakresem przewidzianych w umowie usług.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej, jeśli usługa została w całości przez nas wykonana i wykonanie usługi rozpoczęliśmy dopiero wtedy, gdy otrzymaliśmy od Państwa jednoznaczne potwierdzenie i jednocześnie przyjęli Państwo do wiadomości, że tracą Państwo całkowicie prawo do odstąpienia od umowy przy całkowitym wypełnieniu przez nas umowy.

3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują przy towarach, które nie są prefabrykowane i dla produkcji których decydujący jest indywidualny wybór albo określenie przez konsumenta albo które jednoznacznie dostosowane są do osobistych potrzeb konsumenta.

§ 4 Gwarancja i odszkodowanie

1. Braki i uszkodzenia, które wynikają z karygodnego albo nieodpowiedniego obchodzenia się albo nieodpowiedniego wbudowania jak i użytkowania niepasujących dodatków albo zmianie części oryginalnych przez klienta albo przez stronę trzecią niezleconą przez Green-Zones, są wykluczone z gwarancji.  

2. Gwarancja wynika z przepisów prawnych.

§ 5 Terminy i warunki płatności

1. W naszym sklepie mają Państwo generalnie do wyboru następujące metody płatności:  

Przedpłata
Przy wyborze tego rodzaju płatności podajemy Państwo nasz numer konta w oddzielnym mailu i dostarczamy towar po otrzymaniu płatności.

Karta kredytowa
Wraz ze złożeniem zamówienie przekazują nam Państwo równocześnie dane swojej karty kredytowej.
Po sprawdzeniu Państwa jako prawowitych właścicieli karty wzywamy bezpośrednio po zamówieniu Państwa firmę kredytową do przeprowadzenia transakcji zapłaty. Transakcja zapłaty jest przeprowadzana przez firmę kredytową automatycznie a Państwa karta zostaje obciążona.

Rachunek
Zapłata przez rachunek dotyczy tylko użytkowników z miejscem zamieszkania w Niemczech. Dopłata wynosi 1,95 Euro. Rachunki Green-Zones są do zapłacenia - o ile pisemnie nie ustalono czegoś innego - niezwłocznie i bez potrąceń.

2. Zapłaty w obcej walucie są zapisywane zgodnie z przelicznikiem banku. Klient ponosi koszty bankowe.  

3. Jeśli klient zwleka z zapłatą ceny zakupu, to do ceny zakupu podczas trwania zwłoki należy doliczyć pięć punktów procentowych powyżej każdorazowej bazowej stopy procentowej. Jeśli Green-Zones powstały udowodnione wyższe szkody z tytułu zwłoki, to Green-Zones jest uprawniony wysunąć to roszczenie.

§ 6 Miejsce wykonania zobowiązania i właściwy sąd

1. Obowiązuje wyłącznie niemieckie prawo z wyłączeniem Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Na wypadek, gdyby kupiec był konsumentem, obowiązuje ono tylko o tyle, o ile nie będzie cofnięta zapewniona ochrona przez dostateczne postanowienia prawa państwa, w którym konsument ma zwyczajowe miejsce pobytu.

2. Jeśli są Państwo kupcem w myśl kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego albo publiczno-prawnym funduszami specjalnymi, to wyłącznym sądem właściwym i miejscem wykonania zobowiązania dla wszystkich sporów ze stosunku umowy między nami a Państwem jest siedziba naszej firmy.

§ 7 Internetowe rozstrzyganie sporów

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ustęp 1 ODR-VO: Komisja Europejska udostępniła platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Postanowienia końcowe

Jeśli poszczególne postanowienia – niezależnie z jakiego powodu – nie miały zostać zrealizowane, to przez to nie zostaje naruszona moc obowiązująca pozostałych postanowień.