Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Handels- og leveringsbetingelser

§ 1 Generelt

1. Green-Zones GmbH (i den følgende tekst kaldet Green-Zones) driver under navnet Green-Zones handelsforretning via forskellige internetportaler, og firmaet tilbyder i sine webshops miljømærkater til forskellige lande. Miljømærkaterne udstedes i samarbejde med de dertil certificerede virksomheder og de kompetente myndigheder i de respektive lande, og Green-Zones formidler og afvikler købsordren som en tjenesteydelse for kunden.

2. For alle typer af handelsaftaler mellem Green-Zones GmbH, Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlin og kunden gælder de følgende handelsbetingelser i deres på ethvert tidspunkt gældende udformning. Kunder kan være firmaer såvel som forbrugere. En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk gældende købsaftale til formål, der som hovedregel hverken kan betegnes som værende til brug for et firma eller til selvstændigt erhverv (jf §13 i Tysklands civillovbog, i den følgende tekst kaldet BGB). Et firma er en fysisk person, juridisk person eller kollektiv enhed, der indgår juridisk gældende købsaftaler til formål for erhversmæssige aktiviteter herunder selvstændigt erhverv (jf §14 i BGB).

3. Præsentationen af produkterne i webbutikken udgør ikke et juridisk forpligtende tilbud. Ved at klikke på knappen ”Bestil og betal” afgiver kunden en bindende bestilling. En bekræftelse på, at bestillingen er gået igennem, tilsendes, såsnart bestillingen er blevet afsendt. Dermed er købskontrakten indgået. Teksten i den indgåede kontrakt gemmes, og leveringsdata samt handelsbetingelserne sendes til kunden pr. email.

4. Købskontraktens sprog er tysk.

§ 2 Levering

1. Hvis kunden er et firma (jf § 14 i BGB) bærer kunden principielt risikoen for leveringen. Dette gælder også ved levering af enkeltdele af en bestilling. Varen leveres til den leveringsadresse, der er angivet af kunden.

2. Standardlevering er gratis, hvis ikke andet er angivet. Alle andrer former for levering (f.eks. ekspres) beregnes særskilt, og skal aktivt tilvælges af kunden.

§ 3 Lovbestemt fortrydelsesret

1. Fortrydelsesret
Hvis kunden er forbruger (jf § 13 i BGB), har han ret til at ophæve denne kontrakt inden 14 dage uden angivelse af årsag. Fortrydelsesfristen udgør 14 dage talt fra den dato, hvor kunden eller en af ham udnævnt tredjepart, som ikke er transportøren, modtager den seneste vare.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal kunden informere os om sin beslutning med en entydig meddelelse (f.eks. i et brev afsendt med posten, via telefax eller email) om, at kontrakten ønskes ophævet.

Som overholdelse af fristen rækker det, at kunden har afsendt meddelsen med ønske om brug af fortrydelsesretten, inden fristen for brug af fortrydelsesretten udløber.

(Green-Zones, Helmholtzstr. 2-9, 10587, tlf. +49 (0)30-398872140, fax +49 (0)30-398872149, email: info@green-zones.eu)

Green-Zones, Helmholtzstr. 2-9, 10587, Tel: +49 (0)30-398872140, Fax: +49 (0)30-398872149, E-Mail: info@green-zones.eu


2. Fremgangsmåde ved fortrydelse

Hvis kunden ophæver denne kontrakt, skal vi hurtigst muligt og inden for fjorten dage regnet fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelsen med ønsket om ophævelse af kontrakten, tilbagebetale alle beløb, som vi har modtaget af kunden, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der medfølger, hvis kunden har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, der tilbydes af os). Til denne tilbagebetaling anvender vi den betalingsmåde, der også blev benyttet af kunden ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er blevet aftalt. Kunden vil på ingen måde blive afkrævet et vederlag for denne tilbagebetaling. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil det tidspunkt, hvor vi enten har fået varerne retur, eller indtil vi har modtaget et bevis fra kunden for, at varerne er blevet afsendt retur.
Kunden er forpligtet til at returnere eller tilbagelevere varerne til os straks eller senest inden for fjorten dage regnet fra den dag, hvor han henvender sig til os med ønsket om at ophæve kontrakten. Fristen er overholdt, hvis kunden afsender varerne inden fristen på de fjorten dage udløber. Kunden er kun ansvarlig for en eventuel forringelse af varens værdi, hvis det viser sig, at denne værdiforringelse skyldes en uhensigtsmæssig omgang med varerne i forhold til, hvad der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber eller funktionsmåde.
Hvis De har ønsket, at tjensteydelserne skal træde i kraft indenfor fortrydelsesfristens udløb, skal De betale os et passende beløb, der tilsvarer den værdi, som de tjenesteydelser, vi allerede har udført i forhold til det samlede omfang af de i kontrakten nævnte tjenesteydelser, svarer til frem til det tidspunkt, hvor De meddeler os om ønsket om at gøre brug af fortrydelsesretten for denne kontrakt.
Fortrydelsesretten bortfalder førtidigt, hvis vi har udført tjenesteydelsen komplet, og først er begyndt at udføre tjenesteydelsen efter, at De udtrykkeligt har givet os tilladelse dertil, og samtidigt har bekræftet over for os, at De er klar over, at De mister fortrydelsesretten, hvis vi til fulde udfører ydelserne indeholdt i kontrakten.

3. Varer uden fortrydelsesret
Fortrydelsesretten gælder ikke ved levering af varer, der ikke er præfabrikerede, men som er produceret ud fra individuelle ønsker eller bestemmelser afgivet af forbrugeren, eller som entydigt er produceret og tilvirket ud fra forbrugerens personlige behov.

§ 4 Garanti og skadeserstatning

1. Mangler eller beskadigelser, der er opstået som følge af strafbar eller uhensigtsmæssig omgang eller uhensigtsmæssig brug såvel som mangler eller beskadigelser opstået ved anvendelse af uegnet tilbehør eller ændring af originaldele udført af kunden eller af en tredjepart, der ikke handler på foranledning af Green-Zones, er ikke dækket af garantien.

2. Garantien følger de gældende retslige forskrifter.

§ 5 Forfaldstid og betalingsbetingelser

1. I vores shop kan De grundlæggende gøre brug af de følgende betalingsmåder:

Forudbetaling
Ved valg af forudbetaling som betalingsmåde sender vi Dem vores kontooplysninger i en separat email, og vi leverer varerne, efter beløbet er indbetalt på vores konto.

Kreditkort
Når bestillingen afgives, giver De os samtidigt Deres kreditkortoplysninger.
Efter De, som retmæssig indehaver af kortet, har angivet de korrekte oplysninger som legitimation, sender vi en fordring til Deres kreditkortudbyder om at indlede betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af Deres kreditkortudbyder, og Deres beløbet vil blive trukket på Deres kort.

Regning
Betaling med regning er kun mulig for forbrugere med bopæl i Tyskland. Tillægget for at betale pr. regning er 1,95 euro. Regningerne til Green-Zones skal – med mindre andet er skriftligt aftalt – betales straks og uden fratrukne beløb.

2. Ved betaling med fremmed valuta fastlægges det beløb, der hæves endeligt fra kontoen, af banken. Kunden betaler alle bankgebyrer.

3. Hvis kunden kommer i restance med betalingen af købsprisen, bliver summen af købsprisen i restanceperioden pålagt en morarente, der ligger fem procentpoint over den Tyske Forbundsbanks gældende rentesats. Hvis det kan påvises, at Green-Zones har lidt et større tab som følge af restancen, har Green-Zones ret til at gøre dette beløb gældende.

§ 6 Opfyldelsessted og værneting

1. Handlen underligger udelukkende tysk lov og ret, og FN's internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse. I fald at køber er forbruger, gælder dette kun for så vidt, at de sikrede rettigheder som følge af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen gældende i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke fratages

2. Hvis De driver erhvervsvirksomhed i henhold til tysk Handelsgesetzbuch, er offentlig juridisk person eller juridisk person i eller som offentligretlig særformue, er det udelukkende vores firmaes hjemsted, der er opfyldelsessted og værneting for alle tvister angående kontraktforhold mellem Dem og os.

§ 7 Onlinetvistbilæggelse

Onlinetvistbilæggelse i henhold til Art. 14, afsnit 1 i forordning om OTB på forbrugerområdet: Den Europæiske Kommission stiller en platform til rådighed angående onlinetvistbilæggelse (OTB), som De kan finde på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Slutbestemmelse

Skulle enkelte af disse bestemmelser – ligegyldigt af hvilken grund – ikke komme til anvendelse, vil de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke blive berørt deraf.